silkflex.vietnam@gmail.com
  •  Vietnamese 
  • English 
  • China 

DANH MỤC SẢN PHẨM MỰC IN LỤA SILKFLEX VIETNAM

STT

TÊN HÀNG

MSDS

TDS

OEKO-TEX
A. Mực in trên vải 100% polyester
1 SILKFLEX AQUANYLON WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
2 SILKFLEX PUMA WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
B. Mực in trên máy tự động
1 ELASTISOL WHITE/CLEAR XM WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
2 ELASTISOL WHITE/CLEAR S.MATT WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
3 ELASTISOL WHITE/CLEAR MC WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
4 ELASTISOL WHITE/CLEAR S(N) WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
5 ELASTISOL HIGH DENSITY WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
C. Mực in cao cấp trên vải 100% cotton hoặc có pha 40% plyester.
1 PREMIUM RUBBER WHITE/CLEAR  WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
2 PREMIUM ANTI-FOIL WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
3 PREMIUM RUBBER WHITE/CLEAR XM WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
4 PREMIUM RUBBER WHITE/CLEAR (SUPER MATT) WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
5 NEOPRINT X WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
6 SILKFLEX NW WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
D. Mực in trên vải 100% cotton.
1 NEOPRINT WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
2 ROYALITE WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
3 ROYALITE WHITE/CLEAR S+ WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
E. Mực in nứt trên vai thun.
1 AQUACRACK WHITE/CLEAR WHITE

CLEAR

WHITE/CLEAR OEKO-TEX
G. Mực in cao Hight Density.
1 HIGH DENSITY RUBBER WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
H. Mực in giả Discharge.
1 AQUADIS WHITE/CLEAR WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
2 AQUADIS BLACK CMYK/K MSDS   TDS OEKO-TEX
3 AQUADIS YELLOW CMYK/Y MSDS   TDS OEKO-TEX
4 AQUADIS MAGENTA CMYK/M MSDS   TDS OEKO-TEX
5 AQUADIS CYAN CMYK/C MSDS   TDS OEKO-TEX
I. Trợ chất mực in trên vải thun.
1 FLOCK FIXER MSDS   TDS OEKO-TEX
2 FIXER EKO MSDS   TDS OEKO-TEX
3 NYLON OXAL MSDS   TDS OEKO-TEX
4 FIXER 93 MSDS   TDS OEKO-TEX
5 RUB FIXER MSDS   TDS OEKO-TEX
J. Keo dán bàn in.
1 SILKFLEX FLOCK GLUE MSDS   TDS OEKO-TEX
2 SILKFLEX GLASS TABLE GLUE MSDS   TDS OEKO-TEX
3 SILKFLEX TABLE GLUE MSDS   TDS OEKO-TEX
K. Mực in nổi.
1 SILKFLEX EMBOSS MSDS   TDS OEKO-TEX
L. Mực in chống nhiễm
1 SILKFLEX FABRIC SEALER G MSDS   TDS OEKO-TEX
2 SILKFLEX FABRIC SEALER (CLEAR) MSDS   TDS OEKO-TEX
M. Mực in silver
1 FLOCK GLUE MSDS   TDS OEKO-TEX
2 SILKFLEX AQUAFOIL SILVER MSDS   TDS OEKO-TEX
3 SILKFLEX AQUAFOIL GOLD MSDS   TDS OEKO-TEX
4 SILKFLEX AQUAFOIL CLEAR MSDS   TDS OEKO-TEX
N. Chướng đánh liền.
1 SILKFLEX PRINTING PASTE MSDS   TDS OEKO-TEX
O. Mực in silicon.
1 SILICON WHITE/CLEAR GLOSS WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
2 SILICON WHITE/CLEAR MATT WHITE CLEAR WHITE/CLEAR OEKO-TEX
P. Màu in Pigment hệ nước Silkflex.
1 PIGMENT BRILLIANT RED MSDS   TDS OEKO-TEX
2 PIGMENT VIOLET MSDS   TDS OEKO-TEX
3 PIGMENT ROSE RED MSDS   TDS OEKO-TEX
4 PIGMENT GOLDEN YELLOW MSDS   TDS OEKO-TEX
5 PIGMENT LEMON YELLOW MSDS   TDS OEKO-TEX
6 PIGMENT GREEN MSDS   TDS OEKO-TEX
7 PIGMENT CHILI RED MSDS   TDS OEKO-TEX
8 PIGMENT NAVY BLUE MSDS   TDS OEKO-TEX
9 PIGMENT SKY BLUE MSDS   TDS OEKO-TEX
10 PIGMENT ORANGE MSDS   TDS OEKO-TEX
11 PIGMENT ROYAL BLUE MSDS   TDS OEKO-TEX
12 PIGMENT UNA WHITE MSDS   TDS OEKO-TEX
13 PIGMENT BLACK N MSDS   TDS OEKO-TEX
Q. Màu in Pigment huỳnh quang hệ nước Silkflex.
1 FLUORESCENT PIGMENT LEMON YELLOW MSDS   TDS OEKO-TEX
2 FLUORESCENT PIGMENT GREEN MSDS   TDS OEKO-TEX
3 FLUORESCENT PIGMENT ORANGE MSDS   TSD OEKO-TEX
4 FLUORESCENT PIGMENT MAGENTA MSDS   TDS OEKO-TEX
5 FLUORESCENT PIGMENT BLUE MSDS   TDS OEKO-TEX